مدیریت اجرایی و بازرسین اتحادیه

 

بازرس اتحادیه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پیرزادی فخر

سعید پیرزادی فخر

مدیر اجرایی

محسن روزبهانی

محسن روزبهانی

بازرس اتحادیه

رضا جعفری

رضا جعفری

بازرس اتحادیه

وحید فرزانه

وحید فرزانه

بازرس اتحادیه

مهدی نظری نژاد

مهدی نظری نژاد

بازرس اتحادیه

مهدی ایزدی

بازرس اتحادیه