کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه ریزی

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

نوید حبیبی

مسئول کمیسیون

امیرحسین صیرفی

عضو کمیسیون

نادر روان

عضو کمیسیون

سیدمجید سادات خوانساری

عضو کمیسیون

اصغر یاقوت رنگ

عضو کمیسیون

مرتضی حسینی

عضو کمیسیون

رمضانعلی غلامی

عضو کمیسیون

محسن محمد کرباسی

عضو کمیسیون