اعضای کمیسیون‌های اتحادیه

کمیسیون آموزش

علیرضا بزرگ زاده

علیرضا بزرگ زاده

عضو کمیسیون آموزش

شروین اصغرزاده

شروین اصغرزاده

عضو کمیسیون آموزش

محمد سالکی

محمد سالکی

عضو کمیسیون آموزش

مرتضی جعفری سیریزی

مرتضی جعفری سیریزی

عضو کمیسیون آموزش

کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

احمد عابدین زاده اصل

احمد عابدین زاده اصل

عضو کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

حمیدرضا نیک آئین کوپائی

حمیدرضا نیک آئین کوپائی

عضو کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

فرهاد عبداللهیان

فرهاد عبداللهیان

عضو کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

رضا مدنی اشکذری

رضا مدنی اشکذری

عضو کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

جواد محمدعلی بیگی

جواد محمدعلی بیگی

عضو کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

کمیسیون حل اختلاف

حیدر کشمیری

حیدر کشمیری

کمیسیون حل اختلاف

مرتضی ده بزرگی

مرتضی ده بزرگی

کمیسیون حل اختلاف

محمود آبرودی

محمود آبرودی

کمیسیون حل اختلاف

محمد حسن علیزاده

محمد حسن علیزاده

کمیسیون حل اختلاف

کمیسیون رسیدگی به شکایات

محمود غائی

محمود غائی

عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات

سید محمد موسوی

سید محمد موسوی

عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات

سید محمد رضا آل هاشم

سید محمد رضا آل هاشم

عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات

علی اکبر مسعود سینکی

علی اکبر مسعود سینکی

عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات

جبار نصیری پرتوی

جبار نصیری پرتوی

عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات

کمیسیون شوراهای محلات و پاساژها

ابراهیم کاظم تبریزی

ابراهیم کاظم تبریزی

عضو کمیسیون شوراهای محلات و پاساژها

علی مراد مزرعی فراهانی

علی مراد مزرعی فراهانی

عضو کمیسیون شوراهای محلات و پاساژها

غلامرضا رجبی

غلامرضا رجبی

عضو کمیسیون شوراهای محلات و پاساژها

محمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

عضو کمیسیون شوراهای محلات و پاساژها

کمیسیون کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

عباسعلی شریفی شندی

عباسعلی شریفی شندی

عضو کمیسیون کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

حسن جهانگیری

حسن جهانگیری

عضو کمیسیون کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

حسین سودبر

حسین سودبر

عضو کمیسیون کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

محمد توحیدی شندی

محمد توحیدی شندی

عضو کمیسیون کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

امیرحسین غلامی

امیرحسین غلامی

عضو کمیسیون کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

محمدرضا مردانی

محمدرضا مردانی

عضو کمیسیون کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

کمیسیون فنی

اکبر شهمیرزادی

اکبر شهمیرزادی

عضو کمیسیون فنی

سید محمود حسینی

سید محمود حسینی

عضو کمیسیون فنی

علی اصغر نفیسی فر

علی اصغر نفیسی فر

عضو کمیسیون فنی

رمضان امینی هرندی

رمضان امینی هرندی

عضو کمیسیون فنی

امیر صادقپور

کمیسیون مالیاتی

علی اکبر بخشی

علی اکبر بخشی

عضو کمیسیون مالیاتی

محمود خزائی

محمود خزائی

عضو کمیسیون مالیاتی

محمد نصراله ئیان

محمد نصراله ئیان

عضو کمیسیون مالیاتی

کاظم علیزاده فیروزآباد

کاظم علیزاده فیروزآباد

عضو کمیسیون مالیاتی

ارجمندی

کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه ریزی

امیر حسین صیرفی

امیر حسین صیرفی

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی

اصغر یاقوت رنگ

اصغر یاقوت رنگ

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی

نادر روان

نادر روان

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی

مرتضی حسینی

مرتضی حسینی

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی

نوید حبیبی

نوید حبیبی

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی

سیدمجید سادات خوانساری

سیدمجید سادات خوانساری

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی

محسن محمد کرباسی

محسن محمد کرباسی

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی

رمضانعلی غلامی

رمضانعلی غلامی

عضو کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی