کمیسیون مالیات

 

نام و نام خانوادگی

سمت

علی اکبر بخشی

مسئول کمیسیون

محمود خزائی

عضو کمیسیون

محمد نصراله ئیان

عضو کمیسیون

کاظم علیزاده فیروزآباد

عضو کمیسیون

ناصر سبزیان

عضو کمیسیون