کمیسیون فنی

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

اکبر شهمیرزادی

رئیس کمیسیون

سید محمود حسینی

عضو کمیسیون

پویا حبیبی

عضو کمیسیون

علی اصغر نفیسی فر

عضو کمیسیون

رمضان امینی هرندی

عضو کمیسیون