کمیسیون فرهنگ، رفاه و ورزش

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

عباسعلی شریفی شندی

مسئول کمیسیون

محمدرضا مردانی

عضو کمیسیون

حسن جهانگیری

عضو کمیسیون

محمد توحیدی شندی

عضو کمیسیون

حسین سودبر

عضو کمیسیون

امیرحسین غلامی

عضو کمیسیون