کمیسیون شوراها

 

نام و نام خانوادگی

سمت

ابراهیم کاظم تبریزی

مسئول کمیسیون

علی مراد مزرعی فراهانی

عضو کمیسیون

غلامرضا رجبی

عضو کمیسیون

محمدرضا حسینی

عضو کمیسیون

سیداحمد طباطبائی مرادی

عضو کمیسیون