کمیسیون رسیدگی به شکایات

 

نام و نام خانوادگی

سمت

محمود غائی

مسئول کمیسیون

سید محمد موسوی

عضو کمیسیون

علی اکبر مسعود سینکی

عضو کمیسیون

سید محمد رضا آل هاشم

عضو کمیسیون

جبار نصیر پرتویی

عضو کمیسیون