کمیسیون حل اختلاف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

حیدر کشمیری

مسئول کمیسیون

محمود آبرودی

عضو کمیسیون

مرتضی ده بزرگی

عضو کمیسیون

محمد حسن علیزاده سقطی

عضو کمیسیون

سید محمد سیدی

عضو کمیسیون