کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

احمد عابدین زاده اصل

مسئول کمیسیون

حمیدرضا نیک آئین کوپائی

عضو کمیسیون

جواد محمدعلی بیگی

عضو کمیسیون

فرهاد عبداللهیان

عضو کمیسیون

رضا مدنی اشکذری

عضو کمیسیون