کمیسیون آموزش

 

نام و نام خانوادگی

سمت

علیرضا بزرگ زاده

رئیس کمیسیون

مرتضی جعفری سیریزی

نایب رئیس

محمد سالکی

دبیر

اکبر اصغرزاده

عضو کمیسیون

محمدرضا ملاکی

عضو کمیسیون