کمیسیون آموزش

 

نام و نام خانوادگی

سمت

علیرضا بزرگ زاده

مسئول کمیسیون

محمد سالکی

عضو کمیسیون

اکبر اصغرزاده

عضو کمیسیون

مرتضی جعفری سیریزی

عضو کمیسیون

محمدرضا ملاکی

عضو کمیسیون