اعضای هیئت رئیسه اتحادیه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سید احمد حسینی

سید احمد حسینی

رئیس اتحادیه

ناصر سبزیان

ناصر سبزیان

نایب رئیس اول

سید احمد طیاطبایی

سید احمد طباطبایی

نایب رئیس دوم

سید احمد نواب کاشانی

سید امیر احمد نواب کاشانی

خزانه دار

افشین اصغرزاده

افشین اصغرزاده

دبیر

اکبر پناهی پور

اکبر پناهی پور

عضو هیئت مدیره

محمدرضا ملاکی

محمدرضا ملاکی

عضو هیئت مدیره

بازرس

محمد تقی مروج

بازرس