اعضای هیئت رئیسه

نام و نام خانوادگی

سمت

غلامرضا بخشی زاده

غلامرضا بخشی زاده

رئیس اتحادیه

علی اکبر بخشی

علی اکبر بخشی

نایب رئیس اول

غلامحسین حمزه

غلامحسین حمزه

نایب رئیس دوم

سید مهدی کاظمی

سید مهدی کاظمی

خزانه دار

عزیزالله ایزدی

عزیزالله ایزدی

دبیر

حسن ساده

حسن ساده

عضو هیئت مدیره

ابراهیم غفوری

ابراهیم غفوری

عضو هیئت مدیره

بازرس

محمد تقی مروج

بازرس